ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες μια επιχείρησης Εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού, ο Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) έχει εφαρμόσει μια ισχυρή οργανωτική δομή, η οποία μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών. Έτσι, η οργανωτική δομή του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. χαρακτηρίζεται από τις εξής λειτουργίες:

 • Το σώμα των Συνεταίρων (πλήθος μελών: 116 άτομα), οι οποίοι απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν το ανώτατο διοικητικό όργανο της επιχείρησης.
 • Ένα Διοικητικό Συμβούλιο 5 μελών, τα οποία εκλέγονται κάθε 3 χρόνια από το σύνολο των Συνεταίρων. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.
 • Ένα Εποπτικό Συμβούλιο 3 μελών, τα οποία εκλέγονται κάθε 3 χρόνια από το σύνολο των Συνεταίρων. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα Μέλος.
 • Τον Επιχειρησιακό Διευθυντή της επιχείρησης.
 • Την Οικονομική Διεύθυνση και το Τμήμα Προσωπικού, το οποίο στελεχώνεται με 3 άτομα.
 • Το τμήμα Διαχείρισης Υπολοίπων Πελατών, με έναν υπάλληλο.
 • Το τμήμα Πωλήσεων Ειδών Φωτισμού, το οποίο στελεχώνεται από 5 υπαλλήλους.
 • Το τμήμα Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού, το οποίο στελεχώνεται από 3 υπαλλήλους.
 • Το τμήμα Αποθηκών, το οποίο στελεχώνεται από 3 υπαλλήλους.

Παράλληλα, η επιχείρηση υποστηρίζεται από σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, εφαρμόζοντας διαδικασίες εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για τις εξής λειτουργίες:

 • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems).
 • Τμήμα Marketing - Προβολή & Προώθηση Προϊόντων.
 • Δραστηριότητες Νομικού Συμβούλου.